Psary - gmina Trzebinia

Rezerwat leśny ,,Pazurek".


pazurek 018Długość trasy: 30 km
Czas jazdy: samochód – 40 minut, rower – 1 godzina 50 minut

Rezerwat leśny ,,Pazurek" położony jest na wysokości 350- 420 m n.p.m., tj. przeciętnej dla Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej. Zajmuje on obszar 187,91 ha, dość zróżnicowany pod względem rzeźby terenu. Świadczy o tym obecność licznych form skalnych (ostańcowych) oraz szeregu małych i suchych dolinek, jak również niewielkich wzniesień. Utwożenie rezerwatu było podyktowane występowaniem w terenie:
-pięciu zespołów leśnych (filocenoz, w tym cennej florystycznej buczyny ciepłolubnej oraz buczyny sudeckiej.
- około 300 gatunków roślin naczyniowych, w tym ponad 20 gatunków prawnie chronionych oraz szeregu gatunków górskich, o reliktowym charakterze.
Na trasie ścieżki przyrodniczo- leśnej można się zapoznać z:
-charakterysycznym dla Jury Krakowsko- Częstochowskiej terenem porośniętym przez lasy lisciaste (buczyny), miejscami z pięknymi odnowieniami naturalnymi buka i jawora.
-typowymi dla krajobrazu jurajskiego formami skalnymi: ściany i bloki wapienne, murki, półki, załomy skalne oraz szczeliny i leje krasowe.
- zmieniającymi się przestrzennie układami roślinności, wykazującymi ścisły związek z kofiguracją terenu.
- sezonowymi aspektami barwnych płatów różnych zespołów buczyn w określonych porach roku.
- okazałymi kobiercami zbiorowisk mszastych.
- jednymi z nielicznych na Jurze stanowisk chronionych gatunków roślin takich jak: języcznik zwyczajny, czosnek niedżwiedzi czy miesiącznica trwała.
- różnorodnością biocenotyczną, budową lasu, jego funkcjami oraz rola martwego drzewa w ekosystemie leśnym.
Zapraszamy na wirtualną wycieczkę po rezerwacie Pazurek!