Psary - gmina Trzebinia

Zamek w Ojcowie

ojcow

Długość trasy: 39 km
Czas jazdy: samochód - 48 minut, rower - 2 godziny

Położony jest w malowniczym miejscu na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Wzniesiony został przez Kazimierza Wielkiego w połowie XIV wieku. Od czasów Jagiellonów był częścią starostwa dzierżawionego przez okoliczne rody. Podupadł w czasie wojen ze Szwecją. Ponownie odrestaurowany gościł w 1787 króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W ruinę zaczął popadać w czasie rozbiorów. Obecnie zachowała się brama wjazdowa, wieża i mur obwodowy. W wieży znajduje się ekspozycja dotycząca historii zamku.

Spacer po zamku- kliknij na film

Ruiny zamku w Ojcowie

Ruiny zamku w Ojcowie to pozostałosci po dawnej warowni wzniesionej przez króla Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. Pięknie położony zamek w samym środku Ojcowskiego Parku Narodowego jest obowiązkowym punktem wycieczki do parku. Rozciąga się z niego malownicza panorama.

Historia

Murowany zamek został postawiony za czasów Kazimierza Wielkiego w 2 połowie XIV wieku. Jednak początki warowni w tym miejscu sięgają XII wieku kiedy woje­woda kra­kow­ski Skarbimir z rodu Awdańców dostał od Bolesława III Krzywoustego zamek po zwycięskiej bitwie pod Nakłem w roku 1109. Z inspiracji Kazimierza Wielkiego w XIV wieku na wysokim cyplu wcinającym się w Dolinę Prądnika,  powstał zamek w miejscu dzisiejszych ruin. 

Niestety obiekt szybko stał się elementem targów, długów i niejasnych zmian właścicieli przez co szybko podupadł. W XVII wieku zamek tra­fił w ręce Micha­ła Kory­ciń­skiego, który ufun­do­wał jego remont.

Wskutek potopu szwedzkiego zamek uległ splą­dro­wa­niu i znisz­cze­niu w 1655 r. Legendy mówią o dzielnej obronie zamku. ponoć dowódca obrony kazał on odwrócić beczki do góry dnem i posypać resztkami zboża. Szwedzi widząc te "zapasy" mieli zrezygnować z dalszego oblężenia (gdyż głód nie groził obrońcom) i uderzyli na klasztor znajdujący się ponoć na zboczach Złotej Góry. Po zdobyciu zamek był użytkowany przez Szwedów jako magazyn żywności i broni.

Po potopie zamek wróciłw ręce Korycińskich, którzy przystąpili do jego restauracji i rozbudowy. Osta­tecz­nie jednak warow­nia stra­ciła swój obronny cha­rak­ter sta­jąc się bar­dziej rezy­den­cją miesz­kalną. Od 1676 roku obiekt był we władaniu najpierw Warszyckich, a potem Męcińskich, Morskich, Łubieńskich i Załuskich. W 1787 roku rezydencja gościła króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W czasie rozbiorów zamek znów zaczął podupadać. Rozebrano grożące zawaleniem mury. Pozostała natomiast ośmiobocznawieża, brama wjazdowa i mury obwodowe.

Zamek dzisiaj

Obec­nie zachowała się główna brama oraz filary daw­nego mostu. Można zwie­dzać jedną z wież zam­ko­wych, która poło­żona jest w punk­cie wido­ko­wym, z któ­rego roz­ciąga się panorama Ojcowa i Doliny Prąd­nika. Widoczne są rów­nież pozo­sta­ło­ści po murach oraz zam­kowa stud­nia, która sta­no­wiła cen­trum na daw­nym dzie­dzińcu. 

W sali nad bramą wjazdową znajduje się wystawa dotycząca historii zamku ojcowskiego. Urządzane są tu również wystawy czasowe. U stóp zamku rozciąga się park zdrojowy, stworzony w latach osiemdziesiątych XIX wieku.

Ciekawostki :nazwa zamku, pierwotnie Ociec, została nadana przez samego króla, na pamiątkę walki o tron krakowski jego ojca, Władysława Łokietka, który w okolicznych jaskiniach znajdował schronienie.

Artykuł z zaprzyjaźnionej strony: