Psary - gmina Trzebinia

,,Sportowa noc" w Psarach

Zapraszamy na Sportową Noc na nowym boisku szkolnym w dniu 5 września 2014r. (piątek) od godziny 18.00 do godz. 23.00. Zajęcia odbywają się według harmonogramu i zgodnie z regulaminem szkolnego boiska sportowego.

Harmonogram:

18.00 – 19.50 uczniowie szkoły podstawowej i ich chętni rodzice – do towarzystwa w grach i zabawach oraz rywalizacji rodzice vs uczniowie.

20.00-21.45 – uczniowie gimnazjalni i ponadgimnazjalni

21.45-23.00 – “open” – wszyscy chętni, którzy jeszcze nie śpią.

Jeżeli pogoda pokrzyżuje nasze plany to impreza odbędzie sie w innym terminie. Organizator zastrzega sobie możliwośc zmiany w harmonogramie.

Regulamin korzystania z placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Psarach.


Wszyscy korzystający z placu zabaw zobowiązani są do zapoznania się z poniższym regulaminem.

1.Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci.

2. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat.

3. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli, rodziców lub opiekunów.

4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się ,należy przestrzegać następujących reguł :

a) w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerkach,

b) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcyjne urządzeń,

szczególnie dotyczy to przelotni, drabinek, bramek i daszków,

c) zabronione jest korzystanie z huśtawek , ważek przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.

5.Na placu zabaw obowiązuje zakaz :

a) zaśmiecania terenu,

b) niszczenia i uszkadzania roślinności,

c) dewastowania urządzeń zabawowych oraz ogrodzeń,

d) zakłócania spokoju i porządku publicznego,

e) palenia ognisk ,używania materiałów pirotechnicznych i substancji szkodliwych,

f) wprowadzania zwierząt,

g) palenia tytoniu i picia alkoholu,

h) przebywania osób nietrzeźwych.

6. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych prosimy zgłaszać do dyrekcji szkoły.

7. Dyrekcja oraz pracownicy obsługi szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie placu zabaw.

8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu bez nadzoru nauczyciela.

9. Ze względów bezpieczeństwa w godzinach pracy szkoły tj od 7.00 do 15.00 uczniowie mogą przebywać na placu zabaw tylko i wyłącznie pod opieką nauczycieli.

Osoby przebywające na terenie placu zabaw i korzystające z niego w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, na żądanie obsługi szkoły są zobowiązane do natychmiastowego opuszczenia terenu szkoły.


Regulamin korzystania z boiska przy Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Psarach.


Wszyscy korzystający z boiska zobowiązani są do zapoznania się z poniższym regulaminem.

1.Boisko szkolne i znajdujące się na nim urządzenia sportowe są przeznaczone do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, różnych form zajęć pozalekcyjnych, rozgrywania zawodów sportowych oraz innych imprez przewidzianych w planie pracy szkoły.

2. Korzystanie z boiska szkolnego i urządzeń sportowych podczas zajęć wychowania fizycznego lub zajęć pozalekcyjnych odbywa się pod nadzorem nauczycieli lub innych osób uprawnionych do prowadzenia zajęć, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ćwiczących.

3. Nad prawidłowym wykorzystaniem urządzeń sportowych i płyty boiska czuwa nauczyciel prowadzący zajęcia.

4. Obiekt przeznaczony jest do realizacji zajęć programowych uczniów Szkoły Podstawowej w Psarach.

5. W dni powszednie oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych z obiektu mogą korzystać uczniowie szkoły oraz inne osoby do godziny 21.00.

6. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska szkolnego ma młodzież szkolna uczestnicząca w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. W ramach szkolnych zajęć.

7. W godzinach trwania zajęć lekcyjnych na boisku szkolnym mogą przebywać tylko uczniowie odbywający zajęcia pod opieką nauczyciela.

8.W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się :

- używania butów typu : kolce, korki,

- wprowadzania i jazdy samochodami, motorowerami, rowerami, jazdy na rolkach, deskorolkach, jazdy wózkami dziecięcymi itp. po płycie boiska,

- wprowadzania psów,

- niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

- wchodzenia na ogrodzenie szkoły i urządzenia sportowe,

- palenia tytoniu i picia alkoholu,

- zaśmiecania,

- przeszkadzania zorganizowanym grupom,

- zakłócania porządku i używania wulgarnych słów.

9. Dyrekcja oraz pracownicy obsługi szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.

10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu bez nadzoru nauczyciela.

Osoby przebywające na terenie boiska i korzystające z niego w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, na żądanie obsługi szkoły są zobowiązane do natychmiastowego opuszczenia terenu szkoły.


www.sppsary.boo.pl